Návrh výboru SRZ MsO Šaľa na úpravu Stanov SRZ

Na základe metodického pokynu pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií predkladáme súhrnne spracované návrhy k zmene platných Stanov SRZ, ktoré budú predložené na schválenie na Výročných členských schôdzach OO a Mestskej konferencii, ktorá sa bude konať dňa 8. 4. 2018.

 

SRZ MsO Šaľa spoločne so SRZ MsO Nitra vypracovali tento návrh na úpravu Stanov SRZ:

 

§ 1

1. Slovenský rybársky zväz a jeho organizačné zložky sú právnickými osobami /ZO SRZ SA a NR navrhujú doplniť: a vystupujú ako samostatný právny subjekt/. Do ich postavenia a činnosti môžu orgány verejnej správy zasahovať len v medziach zákona.

§ 3

ods. 7

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť časť vety: s výnimkou vkladu nehnuteľného majetku ako nepeňažného vkladu a podieľať sa na ich riadení

ods. 8

ZO SRZ SA a NR navrhujú doplniť: môže

 

§ 4

Odst. 7

ZO SRZ SA  navrhuje ďalej pokračovať novou vetou -

SRZ a jeho organizačné zložky poverené usporiadaním majstrovský, postupových a pohárových súťaží má právo vyhradiť lovné miesta, časť revíru, revír na dobu nutnú v prospech účastníkov uvedených súťaží a zároveň obmedziť práva členov SRZ, ktorý sa nezúčastňujú na uvedených súťažiach zákazom lovu rýb v čase od začiatku tréningu do ukončenia  preteku pri majstrovských a postupových súťažiach a na dobu preteku pri pretekoch pohárových.

 

§ 5

Ods. 1 písm. d/

ZO SRZ SA a NR navrhujú doplniť: na úseku rybárstva a životného prostredia

ods. 7

ZO SRZ SA a NR: ...ktorý je občan EU

ods. 8

ZO SRZ SA a NR: jedného alebo dvoch rokov po zaplatení udržiavacieho poplatku

ods. 10

ZO SRZ SA a NR: V čase prerušenia členstva nie je možné členstvo obnoviť

 

§ 6

ods. 2 písm. i/

ZO SRZ SA a NR: dňom dovŕšenia veku 18 rokov

ods. 2 písm. j/

ZO SRZ SA a NR navrhujú prehodnotiť vo vzťahu k ostatným platným zákonom

 

§ 7

ods. 3

ZO SRZ SA a NR navrhujú upraviť smernicu a kategorizovať odmeny z hľadiska funkcie a počtu členov a určiť limity. Odmeňovanie v rozsahu kompetencií Výboru organizácie

 

§8

ods. 2 písm. e/

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť písmeno e/

ods. 2.1. písm. d/

ZO SRZ SA a NR navrhujú: Rozhodnutie Výboru ako odvolacieho orgánu je konečné

ods. 4

MsO SRZ Košice  - § 8 ods.4 upraviť text na : „ Disciplinárne konanie sa začína na podnet orgánov činných v trestnom konaní, na základe podnetu člena rybárskej stráže , na  návrh predsedníctva výboru základnej organizácie, alebo z vlastného podnetu disciplinárneho orgánu.

ZO SRZ SA a NR navrhujú doplniť text MsO Košice: ... a KK.

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť písmeno c/

ods. 7

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť v prvej vete: V ktorej sú organizovaní.

Doplniť: o previneniach vlastných členov a funkcionárov a zároveň aj o členoch iných ZO ktorí sa dopustili previnenia pri výkone rybárskeho práva

ods. 13

   ZO SRZ SA a NR navrhujú text: Dospelý člen SRZ s platným povolením na rybolov, ktorý vykonáva dozor nad loviacim dieťaťom od 3 do 14 rokov /15/, zodpovedá za previnenie dieťaťa a môže byť disciplinárne stíhaný za previnenie dieťaťa. /poznámka organizácie: v tejto veci by bolo vhodné porozmýšľať nad úpravou Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch pre deti vo veku od 3 do 14 /15/ rokov, kde by bolo uvedené aj meno sprevádzajúcej osoby

 

§ 10

 

ods. 1 písm.c/

ZO SRZ SA a NR navrhuje doplniť písmeno c/: Závažnosť dôvodov posudzuje výbor ZO

ods. 3

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: dočasné vylúčenie

 

§ 11

ods. 7.1.

ZO SRZ SA a NR: neprítomnosť = dočasne nemôže vykonávať svoju funkciu

ods. 10

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť v prvej vete: ... a Rada zväzu. Navrhujeme doplniť: ... v zmysle Stanov SRZ

ods. 12

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: ... 350 záujemcov ... a nahradiť text: 500 členov SRZ

 

§12

ods. 1

ZO SRZ SA a NR- doplniť: s právnou subjektivitou

 

§ 14

ods. 7 písm. e/

ZO SRZ SA a NR navrhuje doplniť text: ... z radov štatutárov

 

§ 15

ods. 2

ZO SRZ SA a NR: hospodár by mal byť automaticky členom výboru

ods. 10

ZO SRZ SA a NR .... a iných poplatkov vyberaných organizáciou

ods. 11

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť časť vety: ... a upresňuje Organizačný poriadok MO /MsO/

ods. 12

ZO SRZ SA a NR navrhujú zmeniť a doplniť na: ... viac ako 3 po sebe idúce mesiace bez riadneho písomného ospravedlnenia

 

§ 16

ods. 3

ZO SRZ SA a NR navrhuje vypustiť: ... na schválenie ...

ods. 5

ZO SRZ SA a NR navrhujú 5 – 9 a 5 - 11

 

§ 20

ods. 2

ZO SRZ SA a NR navrhujú: ... oznamuje najmenej 6 mesiacov pred jeho konaním ...

ods. 3.1.

ZO SRZ SA a NR navrhujú doplniť: ... z radov štatutárov ...

ZO SRZ SA a NR: ... na princípe pomerného zastúpenia v pomere 1/500

ods. 3.4. písm. b/

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: ... tajným hlasovaním...

 

§ 21

ods. 2 písm. k/

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: ... ktoré sú základné organizácie povinné odvádzať Rade na úhradu nákladov spojených s plnením jej úloh a úloh organizačných zložiek. Uvedené rieši smernica

ods. 2 písm. n/

ZO SRZ SA a NR: Vo vzťahu k čomu?

ods. 2 písm. o/

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: ... a predkladať návrhy na udelenie iných vyznamenaní,

ods. 2 písm. q/

MsO SRZ Michalovce - Tu stanoviť , aby to bola povinnosť každého člena RADY za jednotlivé kraje , aby organizovali pracovné stretnutia s ZO  SRZ ich kraja za ktorý boli zvolený , minimálne dva krát do roka a zároveň o týchto pracovných stretnutiach a ich výsledkoch  informovali RADU  .Rada by mala z prvej ruku čo ZO trápi a mohla to urgentne riešiť.

ZO SRZ SA a NR doplniť MsO SRZ Michalovce: ... pred každým zasadnutím Rady

ods. 2 písm. r/

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: pre základné organizačné zložky, ak to vyžaduje organizačno-riadiaca, kontrolná, plánovacia, ekonomická činnosť zväzu ako celku alebo všeobecne záväzné právne predpisy,

ods. 2 písm t/

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: ... ZO ..

ods. 2 písm. u/

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: ...Rady ... a doplniť ...akcionárov..

ods. 2 písm. w/

ZO SRZ SA a NR navrhujú doplniť: o majetkovom vstupe Rady

ods. 3

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť poslednú vetu: V prípade potreby zvoláva Radu najstarší viceprezident.

ods. 5

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: ...majú ..  a nahradiť: ...sú povinní ...

ods. 11

ZO SRZ SA a NR navrhujú ponechať znenie prvej vety odseku, zvyšok vypustiť

 

§ 22

ZO SRZ SA a NR navrhuje presunúť bod č. 9 ako bod č. 1

ods. 1

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: ak si Rada v organizačnom poriadku nevyhradí inak

ods. 8

ZO SRZ SA a NR: Navrhujeme celý bod presunúť do § 21 RADA

 

§ 23

ods. 6

ZO SRZ SA a NR navrhujú doplniť: výlučne na základe podnetu KK príslušnej základnej organizácie

ods. 10

ZO SRZ SA a NR navrhujú: ... viac ako 3 po sebe idúce mesiace bez riadneho písomné

ho ospravedlnenia

 

§ 24

ods. 1

ZO SRZ SA a NR navrhujú znenie odstavca: Rada na plnenie svojich úloh zriaďuje sekretariát zväzu so sídlom v Žiline. Sekretariát riadi a zodpovedá tajomník Rady, ktorý je pracovníkom zväzu. V organizačných a pracovných otázkach pracovníkov zväzu sa tajomník riadi Organizačným poriadkom sekretariátu Rady.

 

§ 26

ods. 2

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť vetu: Spôsob a účel, akým sa majetok zväzu zveruje do správy základným organizačným zložkám, určujú opatrenia Rady zväzu

V ďalšej vete vypustiť: .. mimo obvyklé hospodárenie..

ods. 4

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť poslednú vetu odstavca

ods. 8

ZO SRZ SA a NR: ...sú zväz...   nahradiť  ...je zväz...

ods. 9

ZO SRZ SA a NR navrhujú: .... môžu zakladať obchodné spoločnosti,..

ods. 10

Zo SRZ SA a NR navrhujú znenie: Pri zrušení základnej organizačnej zložky likvidáciou sa riadiť Občianskym zákonníkom.

ods. 12

ZO SRZ SA a NR navrhujú ods. 12 vypustiť

ods. 14

ZO SRZ SA a NR navrhujú - vypustiť v prvej vete:  Členské ... a slovo .. výlučne.., v druhej vete vypustiť ... členských...

 

§ 27

ods. 1

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť druhú vetu a nahradiť ju textom: Žiadna organizačná zložka alebo orgán nezodpovedá za záväzky inej organizačnej zložky.

ods. 2

ZO SRZ SA a NR navrhujú nahradiť spojenie:  týchto stanov spojením Stanov SRZ

ods. 3

ZO SRZ SA a NR navrhujú text písmena b/ vypustiť a nahradiť ho textom v zmysle štatistického registra organizácií: Slovenský rybársky zväz – Mestská /Miestna/ organizácia

 

§ 29

ods. 1

ZO SRZ SA a NR navrhujú zmeniť text odstavca takto: Pravidelnú informovanosť členstva zabezpečuje Rada, príp. Prezídium Rady zväzu podľa potreby pred zasadnutím Rady, aktívy predsedov a tajomníkov, príp. iných funkcionárov základných organizačných zložiek zväzu.

ods. 2

ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: ... listami, správami, obežníkmi a iným vhodným... a nahradiť ...dostupným...

 

§ 30

ods. 1

ZO SRZ SA a NR navrhujú doplniť ... všetkých prítomných delegátov...

ods. 2

ZO SRZ SA a NR navrhujú ... zväzu... nahradiť:  ... Rady SRZ...

ods. 4

ZO SRZ SA a NR navrhujú:  ...majetku zväzu. Nahradiť:  majetku Rady SRZ

 

§ 31

ZO SRZ SA a NR navrhujú doplniť poslednú vetu ... v znení neskorších predpisov.