Zákon o pytliactve

z 31. októbra 2000, ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 184/1964 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákonného opatrenia č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb., zákona č. 60/1992 Zb., nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z., zákona č. 13/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 10/1999 Z. z. a zákona č. 183/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 181d vrátane nadpisu znie:

 

§ 181d
Pytliactvo

Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby, alebo kto ukryje alebo na seba alebo iného prevedie zver alebo ryby takto ulovené, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom, alebo prepadnutím veci.

Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov alebo prepadnutím veci sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1, hoci bol v posledných dvoch rokoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený, hromadne účinným alebo zavrhnutiahodným spôsobom, alebo ako člen organizovanej skupiny.

V § 247 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
d) taký čin spácha na veci, ktorá sa nachádza na pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo do lesného pôdneho fondu, označenom vlastníkom primeraným spôsobom.


Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2000.